Kart over eierkommuner og primær geografisk målgruppe

Om Valdres Energi

Valdres Energi har i løpet av 2019 omdannet sine virksomheter til konsern. I konsernet inngår, foruten morselskapet Valdres Energi AS, de heleide datterselskapene Valdres Energi Nett AS, Valdres Energi Vekst AS, Valdres Energi Entreprenør AS og Valdres Energi Fiber AS, samt de deleide datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS. I tillegg har konsernet en vesentlig rolle i kraftomsetningsselskapet Kraftriket AS både som eier og tjenesteleverandør.

Valdres Energi AS er eid av kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Selskapet er lokalisert på Fagernes og ved utgangen av 2019 var det totalt 46 ansatte i konsernet og datterselskapene.

Bjørg Brestad
Bjørg Brestad, Administrerende direktør i Valdres Energi

Energikonsernet i Valdres

Ved administrerende direktør Bjørg Brestad

12.mars 2020 vil for hele Norge bli stående som en skjebnedato. Verden stoppet opp og Norge gikk i lockdown for å beskytte oss alle mot Pandemien Covid – 19.

I skrivende stund kan vi heldigvis konkludere med at så langt har vi greid oss bra i pandemien. Selskapet har vært i kritisk beredskap i to måneder og alt har fungert etter planen. Ingen ansatte har vært syke, og vi har hatt fullt fokus rettet mot smitteverntiltak og myndighetsråd, kritiske funksjoner og arbeidsprosesser, tilgang på materiell og utstyr, innbetaling og likviditet, og flomvarsling.

Vi har mer enn noen gang fått kjenne på hvor sårbare vi er for uforutsette hendelser og hvor lite kontroll vi har på mye av det som skjer rundt oss. Vi har også fått kjenne på savn av arbeidskollegaer og en bratt læringskurve på bruk av digitale hjelpemidler. Alt vi har vært gjennom den siste tiden er viktig å ta med seg i læring og utforming av fremtiden.

Valdres Energi går inn i 2020 med ny selskapsstruktur og modernisert logoutforming:

Valdres Energi konsernmodell

Det jobbes med forretningsmessig innhold og fokus på implementering av selskapsstrukturen i hele konsernet. Forarbeidet er lagt gjennom prosjektet VE 2020.

Energiloven er nå endret på vesentlige områder som gir mellomstore vertikalintegrerte energiselskaper som Valdres Energi mange muligheter.

Selskapet leverer gode resultater i 2019. Disse kommer lokalmiljøene i Valdres til gode enten gjennom reinvesteringer i nett og nye fiberprosjekt eller gjennom ny teknologi og kompetanse.

Veksten i hyttemarkedet i Valdres fortsetter med positiv utvikling i alle kommuner. Denne utviklingen skaper mange arbeidsplasser i andre næringer, og positive resultater for vare- og tjenestehandelen.

Fiber infrastruktur er snart like viktig som annen infrastruktur i Valdres. Her gjelder det å finne gode forretningsmodeller som gir avkastning og lønnsom drift slik at vi får tilbyderne av fiber til å satse.

Kraftriket har utviklet seg svært positivt og selskapet har hatt både strukturell og organisk vekst i året som har gått. I bransjen har Kraftriketmodellen etablert seg som en mulig organisasjonsmodell også for annen virksomhet. Det er en god bekreftelse på at mye er gjort riktig her.

Vi har positivt resultat i Kvitvella Electrisitetsverk og et lite underskudd Fossbråten Kraftverk. Her er nivået på kraftprisene helt avgjørende, men det er også svært viktig med søkelys på effektiv drift og ny teknologi for å optimalisere produksjonsmengdene.

For å lykkes med endringer i etablerte kulturer kreves det ansatte som er villige til å være med å se fremover og løfte blikket ut over eget område.

Jeg er uendelig takknemlig for innsatsen og engasjementet som vises av mine kollegier hver dag. Jeg gleder meg til å samle alle og si tusen hjertelig takk.

Bjørg Brestad
Administrerende direktør

Bjørg Brestad, Administrerende direktør i Valdres Energi

Selskapet leverer gode resultater i 2019. Disse kommer lokalmiljøene i Valdres til gode enten gjennom reinvesteringer i nett og nye fiberprosjekt eller gjennom ny teknologi og kompetanse. 

Skiløyper er noe av det vi bidrar til
Grønt designelement 716px

Samfunnsregnskap og sosialt ansvar

Ved administrasjonssjef Kim Tronrud

Valdres Energi bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Selskapets sosiale ansvar omfatter først og fremst våre medarbeidere. Vi legger stor vekt på at Valdres Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Dette har også stor betydning for rekruttering til selskapet.

For Valdres Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er godt integrert i det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar positivt både i bransjen og i lokalmiljøet i Valdres.

Valdres Energi bidrar gjennom støtte til idrettsorganisasjoner og større lokale kulturarrangement. Bidraget gis både som arbeidskraft, utstyr og/eller penger. Valdres Energi er bevisst i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester. Investeringene i 2019 utgjorde MNOK 47,0 for konsernet.

(MNOK) Direkte verdiskapning
0,0 Skatt på selskapets inntekt
8,5 Skatt på inntekt – egne ansatte
2,2 Arbeidsgiveravgift
43,0 Forbruksavgift
3,2 Avgift til Enova
20,0 Merverdiavgift, netto
4,0 Eiendomskatt
80,9 Sum direkte verdiskapning i 2019

I tillegg til den direkte verdiskapningen kommer rente på ansvarlig lån, ordinært og ekstraordinært utbytte til eierkommunene med MNOK 8,3 i 2019. Dette utgjorde for årene i MNOK:

2018 – 7,1

2017 – 7,1

2016 – 8,2

2015 – 6,9

2014 – 6,9

2013 – 10,2

2012 – 6,9

Skiløyper er noe av det vi bidrar til

Årsberetning 2019

Valdres Energi

Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
Tlf: 61 36 60 00post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no