Virksomheten

I 2019 omdannet Valdres Energi sin virksomhet til konsern med morselskap, heleide og deleide datterselskap.
Konsernet ble tilpasset revidert energilov og for å være fremtidsrettet og konkurransedyktig innen alle våre fagfelt.

Les mer om selskapene nedenfor.

Lasse Nystuen, Daglig leder i Valdres Energi Nett
Designelement
Designelement

Valdres Energi Nett

Valdres Energi Nett har ansvaret for strømforsyningen i kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre. Konsesjonsområdet er på 2.336 km2 og har 11 767 innbyggere. Nettet består av 759 km 22 kV høyspenningsnett, 1814 km lavspenningsnett og til sammen 1052 nettstasjoner.

Valdres Energi Nett leverte per 31.12.2019 strøm til 15 233 nettkunder, av disse er omtrent halvparten hytter og fritidsboliger. Energiuttaket for 2019 var på 279 GWh etter fratrekk for nettap.

Valdres Energi Nett er lokalisert på Spikarmoen rett utenfor Fagernes sentrum i Nord-Aurdal kommune.  Ved utgangen av 2019 var det 36 ansatte i nettselskapet som i hovedsak jobbet med nett, fiber, kraft og utviklingsprosjekt.

Antall abonnenter per gruppe

Antall abonnenter per gruppe

Energiforbruk pr gruppe

Energiforbruk per gruppe

Fritidsbolig

Husholdning

Jordbruk

Næring

Teknisk årsrapport

Ved daglig leder Lasse Nystuen

I 2019 har det vært stor byggeaktivitet, særlig med utbygging av strømforsyning til flere nye hyttefelt og utbyggingsområder. I tillegg er det etablert strømforsyning til flere eksisterende støls- og hytteområder i forsyningsområdet. Investeringer i 2019 beløper seg til 38,4 MNOK før fratrekk for anleggsbidrag.

Det har også vært utført ordinære vedlikeholdsoppgaver, med innleie av skogrydding, råtekontroll, linjebefaring i tillegg til nettstasjonskontroll og andre ordinære driftsoppgaver vi selv har forestått.

Vi deltok i et større forsknings- og utviklingsprosjekt i 2019, Connected Drone 2. Prosjektet har som mål å utvikle kunstig intelligens og bildegjenkjenningsteknologi for å avhjelpe nettselskap med feildeteksjon. Prosjektet har involvert ressurser bredt i selskapet og har i løpet av året endret måten vi arbeider på. Vi har tatt i bruk droneteknologi og bruker dette nå i stor utstrekning. Prosjektet går også i 2020.

KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) utgjorde i 2019 2,3 MNOK (36 000 MWh). KILE kommer til fratrekk i selskapets inntektsramme, slik at selskapets tillatte inntekt reduseres som følge av avbrudd (ikke levert energi). Den oppstår i det en elle flere kunder er uten strømforsyning.

Valdres Energi Nett er en beredskapsorganisasjon med døgnbemannet vaktberedskap. Selskapet jobber aktivt med feilretting for å gi kundene best mulig leveringssikkerhet og kvalitet. Dette er med på å holde avbruddene til et minimum og KILE-kostnadene nede.

De største investeringsprosjektene i 2019:

Sørheimstøladn hytteområde, Nord-Aurdal
Strømforsyning til eksisterende hytteområde, og ny bebyggelse i områder Nyset, Sørheimstølen.

Rensenn – Krististølen, Vestre Slidre
Etablering av 22 kV forbindelse Nøsen – Vaset. Forsyning av eksisterende bebyggelse langs med Panormavegen på strekningen.

Sørre Garli, Øystre SIidre
Etablering av strømforsyning til nytt hyttefelt, Sørre Garli vest.

Tisleidalen, Nord-Aurdal
Reinvesteringsprosjekt, ombygging av eldre 22 kV hovedlinje til Tisleidalen til ny kabel.

Johmsvegen, Vestre Slidre
Strømforsyning til hyttefelt i Johmsvegen.

Hurtiglader Valdres Auto, Nord-Aurdal
Ny hurtiglader ved Valdres Auto på Fagernes.

Bygdin – Garli, Øystre Sildre
Reinvesteringsprosjekt, ombygging av «Bygdinlinja», Garli – Bygdisheim, til kabel.

I 2019 ble det koblet til 404 nye anlegg, en vekst på 2,6 % fra 2018.
Pr. 31.12.2019 var det totalt tilknyttet 15 233 målepunkt.

Eivind Hauglid, fagansvarlig Valdres Energi Nett

Årsrapport for DLE ved Valdres Energi 2019

Ved fagansvarlig Eivind Hauglid

Det lokale Eltilsyn (DLE)

DSB har i spesifisert rammebrev pålagt Valdres Energi å utføre tilsyn med elektroentreprenører o.l., detaljhandlere, kundens elektriske anlegg samt utføre informasjonsarbeid ved skolene i forsyningsområdet. Vi har gjennomført den opprinnelige tilsynsplanen for 2019.

Ved myndighetspålagte kontroller har vi samarbeidet med El-Tilsynet AS, som har utført den fysiske kontrollen.

Brannetterforsking har vært utført av Elsikkerhet Norge AS i samarbeid med politiet.

Vi har også i år prioritert arbeidet med kontroll av nyanlegg og nyere installasjonsarbeid.

Utført 2019 Tilsynsaktiviteter
494 Tilsyn med boliger/hytter etc.
122 Tilsyn med nye anlegg/obligatoriske
46 Tilsyn med driftsbygninger
116 Tilsyn med andre næringsvirksomheter
122 Revisjoner
4 Antall branner DLE har deltatt i granskingen av
71 Antall saker jordfeil

Fig.1 – Utvikling i energiuttak

Fig.1 - Utvikling i energiuttak

Fig.2 – Utvikling i effektuttak

Fig.2 - Utvikling i effektuttak

Forklaring på nettleiekostnader

Husholdning 20 000 kWh:
Sum nettleie kr 10.821,25 pr 31.12.19

Statlige avgifter kr 5.530 = 51,1 %

Nettleie kr 5.122 = 48,9 %

Kakediagram nettleiekostnader
Entreprenørarbeid
Designelement
Designelement

Valdres Energi Entreprenør

Valdres Energi Entreprenør AS ble stiftet 31. januar 2019 som et heleid datterselskap i forbindelse med etablering av konsernmodellen i Valdres Energi, og er Valdres Energi sin satsning på entreprenørmarkedet.

Valdres Energi Entreprenør er en videreføring av Valdres Energi sine entreprenørtjenester og et ledd i tilpasninger til regulatoriske krav.

Kjernevirksomheten er leveranse av prosjektering, utbygging og vedlikehold av fiber og andre ekom- og nettjenester innenfor energisektoren. Selskapet har ambisjon om vekst og utvikling innen entreprenørtjenester, og innehar ENA-godkjenning.

Valdres Energi Entreprenør startet opp med 6 ansatte, 5 montører og en prosjektleder i Valdres Energi sine lokaler på Spikarmoen.

Kabling
Designelement
Designelement

Valdres Energi Fiber

Valdres Energi Fiber AS er et selskap uten ansatte som sitter på eierskapet til konsernets fiberinfrastruktur. Selskapet leier inn Valdres Energi Entreprenør AS til prosjektering og utførelse av sine prosjekter. Eidsiva Bredbånd leverer sluttbrukertjenestene.

2019 har vært nok et godt år for utbygging av fiberinfrastruktur med en total investering på 5,3 MNOK. Til sammen har 246 nye privatkunder og 14 bedriftskunder fått fiberoppkobling i 2019. Det er også i 2019 investert i fremføringsveier, rør og annen fiberinfrastruktur som skal komme til nytte i årene som kommer.

Prosjekter og anlegg tilknyttet i 2019:

Leira
Ferdig (fase 3 nå – ekstra kunder)

Volbu
Ferdig (fase 3 nå – ekstra kunder)

Melbybråten
Ferdig (fase 3 nå – ekstra kunder)

Fiber Hagabakken Røn
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL234 Amfi Leira
Ferdig i 2019

Telia Norge AS, EB/OPL224 Løkishøgda
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL201 Kviteberg
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL155 Danebu
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL149 Kvissel
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL136 Valdres Hyttegrend
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPL049 – Brekkudn
Startet i 2019, pågår også i 2020

Telia Norge AS, EB/OPLT16-OPL229 RUST TNS
Startet i 2019, pågår også i 2020

Administrasjonen i Valdres Energi
Designelement
Designelement

Valdres Energi Vekst

Valdres Energi Vekst ble stiftet 31. januar 2019 som et heleid datterselskap i forbindelse med etablering av konsernmodellen i Valdres Energi.

Kjernevirksomheten er salg av administrative tjenester til energibransjen og i eget konsern. Vekstselskapet er i oppstartsfasen.

I november 2019 ble det gjennomført rekruttering og ansettelse i nyopprettet stilling som tjenesteutvikler i selskapet, med tiltredelse 1. april 2020.

Valdres Energi Vekst har kontor i Valdres Energi sine lokaler på Spikarmoen.

Kvitvella Elektricitetsverk
Designelement
Designelement

Kraftproduksjon

Kart over kraftproduksjonen til Valdres Energi

1. Kvitvella Electrisitetsverk AS

Nøkkeltall:

Satt i produksjon 28.04.2014
Brutto fallhøyde 15,5 m
Installert effekt 1,55 MW
Forventet årsproduksjon 5 GWh
Minstevannføring  1/5-30/9 3 m³/sek
Minstevannføring 1/10-30/4 1 m³/sek

Driftsåret 2019:
I 2019 ble det etablert en flomsikringsmur langs med rørgata etter at masse raste ut i vårflommen i 2018.
Det ble også laget ny adkomstveg til kraftverket fra fylkesveg 51.

Forventet årsproduksjon: 5 GWh
Faktisk årsproduksjon 2019: 5,1 GWh

2. Fossbråten Kraftverk AS

Nøkkeltall:

Satt i produksjon 01.11.2014
Brutto fallhøyde 232 m
Installert effekt 2,90 MW
Forventet årsproduksjon 7 GWh
Minstevannføring 0,05m³/sek

Kraftverket er et rent elvekraftverk som vil kjøre på tilsiget til en hver tid.

Driftsåret 2019:
2019 var et normalt driftsår.

Forventet årsproduksjon: 7 GWh
Faktisk årsproduksjon 2019: 6,5 GWh
Samling med alle ansatte i forbindelse med at Midtkraft Strøm ble en del av Kraftriket. Samlingen ble avholdt i toppen av Vikersundbakken
Designelement
Designelement

Kraftriket 2019

Kraftriket ønsker å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser, eierskap og bidrag til lag og foreninger innen kultur og idrett.

For å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked skal vi tilby gode kundeopplevelser, konkurransedyktige priser og fremtidsrettede produkt.

Kraftriket omsatte 927 GWh og hadde et resultat før skatt på TNOK 12.309 i 2019. I våre lokale områder (Modum, Sigdal, Ringerike, Hole og Valdres) hadde vi gjennom året en markedsandel på vel 70%.

Målet vårt er å passere 100.000 kunder i 2021 ved å satse lokalt med nasjonalt fokus.

Midtkraft Strøm ble en del av Kraftriket fra 01.01.2019, og det lokale navnet Kraftriket Modum og Sigdal ble etablert. Kraftriket ble beriket med tre nye ansatte, samt en innleid ressurs – alle med mye kunnskap og lang erfaring. Salg og service av varmepumper tar vi over fra Midtkraft Strøm, tilbudet gjelder i hovedsak for området Modum og Sigdal. Det ble solgt 178 varmepumper i 2019.

Fokusområder

Våre hovedfokusområder er til enhver tid salg til privat og bedrift, og produktutvikling. I 2019 inngikk vi samarbeidsavtaler med lokale leverandører av elsykkel i alle våre områder, for å gi våre kunder mulighet til finansiering av elsykkel via strømfakturaen.

Kraftriket har i 2019 fortsatt arbeidet med kulturbygging og utvikling av lederstrukturen. Selskapet er i kontinuerlig vekst og en viktig suksesskriteria er kulturbygging.

Effektivisering av interne prosesser og systemer har stått høyt på agendaen. Et av våre største prosjekt i 2019 var oppbygging av egen database, med fremtidsrettet system for kundehåndtering.

Egen database med felles system og kundehåndtering er et strategisk viktig valg som vil få stor betydning ved integrering av nye eierselskap.

Gasellebedrift

Vi er stolte og glade for at Kraftriket i 2019 ble utnevnt til Gasellebedrift. For å bli Gaselle må bedriften i løpet av de fire siste år blant annet ha omsetning på over en million kroner, minst ha doblet omsetningen og ha omsetningsvekst hvert år.

Rekruttering

I løpet av året rekrutterte vi flere nøkkelpersoner:

Rekruttering og ansettelse av direktør
Rekruttering og ansettelse av fagansvarlig system og prosess
Rekruttering av leder for forvaltning og handel (ansettelse i 2020)
Kraftriket har 19 ansatte, fordelt ved lokale kontorer på Fagernes, Hønefoss og Vikersund.

Eierselskap i Kraftriket AS pr. 31.12.2019: Ringerikskraft, Midtkraft og Valdres Energi.

Årsberetning 2019

Valdres Energi

Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
Tlf: 61 36 60 00post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no