Styrets årsberetning for 2019

Styret i Valdres Energi består av følgende medlemmer.

Øyvind Dahle

Styreleder siden 2014

Født: 1974

Stilling: Advokat

Bakgrunn: Cand.jur. Universitetet i Bergen

Odd Erik Holden

Nestleder siden 2015. Styremedlem siden 2012

Født: 1969

Yrke: Regnskapsfører og Takstmann

Bakgrunn: Agroteknikker og Takstmann fra NEAK (Norges Eiendomsakademi)

Odd Erik Holden gikk ut av styret etter ordførervalget 2019 og ble erstattet av varamedlem Lage Colling Westerbø

Randi Lineikro

Styremedlem siden 1998-2002, 2004

Født: 1960

Stilling: IT ansvarlig

Bakgrunn: ADB-kandidat fra Høyskolen i Oslo, teknisk tegner

Knut Lie

Styremedlem siden 2015

Født: 1953

Stilling: Daglig leder

Bakgrunn: Byggenæring

Cathinka Vik

Styremedlem siden 2015

Født: 1978

Stilling: Kommune- og samfunnsutviklar i Vestre Slidre kommune

Bakgrunn: PhD i internasjonal politikk fra University of Miami

Jorun Ødegård Bjerke

Styremedlem siden 2015

Født: 1959

Stilling: Avdelingssjef Revmatismesykehuset

Bakgrunn: Kommunalsjef i Nord-Aurdal kommune, Helsesøster, masterfag innen ledelse, samf.planlegging og innovasjon

Øyvind Dahle, Styrets leder i Valdres Energi
Grønt designelement 712px

Virksomhetens art og tilholdssted

Valdres Energiverk Mor AS ble stiftet 30. august 2018 og med kommunene Nord-Aurdal,
Vestre Slidre og Øystre Slidre som aksjeeiere. Aksjekapitalen, TNOK 22 800, er fordelt likt på de tre eierkommunene.

Resultatregnskapet i morselskapet omfatter perioden 30.08.2018 til 31.12.2019. Selskapet hadde ingen aktivitet før 01.01.2019. I januar 2019 overtok morselskapet aksjene i Valdres Energiverk AS ved tingsinnskudd. Tingsinnskuddet ble regnskapsført basert på kontinuitet på konsernverdier. Valdres Energiverk AS foretok i januar 2019 en likedelingsfisjon til skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet med virkning fra 01.01.2019, hvor deler av virksomheten ble utfisjonert til selskapene Valdres Fiber AS, Valdres Montasje og Entreprenør AS, Valdres Vekst AS og Valdres Hjelpeselskap AS. De eiendeler og gjeldsposter som etter gjennomført omorganisering skulle ligge i morselskapet ble utfisjonert til Valdres Hjelpeselskap AS. Deretter ble Valdres Hjelpeselskap AS fusjonert inn i Valdres Energiverk Mor AS med en forenklet mor/datter fusjon. Fusjonen ble gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet med virkning fra 01.01.2019.

Konsernregnskapet omfatter i 2019 følgende selskaper (eierandel i parentes):

Konsernet arbeider med oppdatert logodesign for hele konsernet og har fokus på selskapsnavn. Det vil medføre noen endringer i selskapsnavn i løpet av 2020.

Konsernet har kjernevirksomhet innenfor nettdistribusjon, fiberutbygging og småkraftproduksjon.

I tillegg er konsernet engasjert i salg av tjenester fra kjernevirksomheten.

Konsernet har forretningskontor på Spikarmoen, Fagernes, i Nord-Aurdal kommune. Nett-konsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Øverste myndighet i selskapet er generalforsamlingen og selskapet har et styre med 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. I 2019 har selskapet avholdt 7 styremøter og behandlet til sammen 25 saker.

Fiberkabel

Årsregnskapet – virksomhetens stilling og resultat

Årets driftsinntekter i konsernet er TNOK 110 033 mot TNOK 97 674 forrige år. I morselskapet er årets driftsinntekter TNOK 12 128. Konsernets driftsinntekter påvirkes hovedsakelig av følgende:

  • Vesentlig økning av inntekter fra nettvirksomheten samt økt leie til overliggende nett.
  • Driftsinntekter fra fiberleie og tjenesteutleie øker også noe.

Årets konsernresultat etter skatt og minoritetsinteresser er TNOK 11 785 mot TNOK 8 734 forrige år.

Ved utgangen av året er konsernets egenkapital på TNOK 161 129 mot TNOK 153 948 forrige år. Dette gir en egenkapitalandel på 38,2%. Morselskapets egenkapital er TNOK 152 518 i 2019. I tillegg har konsernet ansvarlige lån på TNOK 60 000 fra eierkommunene. Netto finanskostnader for konsernet på TNOK 2 723 inkluderer TNOK 3 708 i renter på ansvarlige lån til eierne. Et lavt rentenivå bidrar til lave finanskostnader.

Konsernets og selskapets likviditet vurderes kontinuerlig og er gjennomgående tilfredsstillende. Konsernet og selskapet er solid og får tilført likviditet ved behov i form av banklån eller finansiering i sertifikatmarkedet. Kontantbeholdningen i selskapet er TNOK
13 555 ved årets slutt. Tilsvarende for konsernet er TNOK 21 463 ved årets slutt. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i konsernet er negativ med TNOK 25 739 mot TNOK 25 223 forrige år.

Konsernet forvalter dessuten konsesjons- og andelskraften til to av eierkommunene. Kommunene beslutter egen risikoprofil (sikringsstrategi). Andels- og konsesjonsrettighetene har tilført kommunene Nord-Aurdal og Vestre Slidre et resultat i 2019 på til sammen TNOK 13 140.

Årets driftsresultat i konsernet utgjør TNOK 16 675 mot TNOK 17 197 forrige år. For morselskapet er årets driftsresultat negativt med TNOK 1 497. Konsernets driftsresultat påvirkes av følgende:

  • Godt resultat i nettvirksomheten grunnet økt inntektsramme og lavere kostnader.
  • Resultatandel fra Kraftriket øker grunnet bedre margin på kraftomsetning og relativt sett lavere kostnader.
  • Høyere leieinntekter fra fibervirksomheten grunnet økt aktivitet.
  • Kontinuerlig fokus på kostnader og kostnadsstyring i hele konsernet.

Styret er av den oppfatning at årets resultat er tilfredsstillende. Selskapets og konsernets stilling er bedret. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Styret vurderer utsiktene for konsernet og selskapet fremover som gode.

Grønt designelement 712px

Fremtidig utvikling

Nedenfor vises estimert utvikling i brutto inntektsramme og avkastning for nettvirksomheten. Det synes som virksomheten kan forvente en noe høyere ramme de nærmeste årene.

Figur under: Utvikling i inntektsramme (MNOK)

Utvikling i inntektsramme Valdres Energi 19

Med en høyere inntektsrammer synes avkastningen på selskapets nettinvesteringer også å bli bedre fremover.

Figur under: Avkastning Nett (%)

Avkastning Nett (%)

Revidert energilov setter krav om selskapsmessig skille mellom monopolvirksomheten (nett) og konsernets øvrige virksomhet. Endringene skal være gjennomført innen 01.01.2021. Konsernet har i 2019 gjennomført ny modell for organisering. Dette arbeidet er en del av VE 2020, en strategiprosess med eiere, styret og ansatte. Formålet med VE 2020 er å se på muligheter og alternativer for organisering av konsernet i lys av endringene som er vedtatt i energiloven. Konsernet har etablert nye forretningsområder gjennom nye datterselskaper som vil bli videreutviklet de nærmeste årene. Vekst i eksisterende og nye forretningsområder er særdeles viktig for å skape nye arbeidsplasser, økt avkastning og rasjonell kostnadsfordeling.

Konsernet har innenfor nettvirksomheten de siste årene gjennomført store investeringer i forbindelse med utbygging av hyttefelt og reinvesteringer i eget nett. Vi står godt rustet for fremtiden. Det er likevel slik at reinvesteringsbehovet i nettet vil øke i årene som kommer og vil medføre at vi opprettholder investeringsbehovet innenfor nettvirksomheten de nærmeste årene.

Det bemerkes at markedet i Valdres og kommunenes reguleringsplaner styrer mye av aktiviteten når det gjelder investeringer i nettet. Ny infrastruktur til hytteutbygging i alle tre kommunene har hatt høy prioritet. Det er lagt vekt på god nettkvalitet, noe som vises ved størrelsen på reinvesteringer og utvidelser samt et lavt nettap. Dette i sum får konsekvenser når det gjelder finansiering, likviditet og fordeling av kostnader mellom investeringer og drift.

Ved mer effektiv drift innenfor selskapets kjernevirksomhet gjør vi oss mindre sårbare for resultatsvingninger i våre øvrige forretningsområder. Samtidig vil vi også få et bedre grunnlag til å utvikle oss innenfor andre og nye forretningsområder.

Ansatte i Kraftriket

Kraftriket AS

Det tilknyttede selskapet Kraftriket AS sin hovedvirksomhet er kraftsalg til sluttbrukermarkedet samt salg av produkter og tjenester innenfor energiområdet. Selskapets hovedmarkedsområder frem til utgangen av 2019 er Ringerike, Hole, Modum, Sigdal og Valdres, og selskapet har sine kontorer på Hønefoss, Fagernes og Vikersund.

Selskapet eies med 43,3% av Ringerikskraft AS, 27,7% av Valdres Energiverk Mor AS og 29,0% av Midtkraft AS.

Selskapet er etablert for å bidra til styrke konsernets konkurransekraft i et strømmarked preget av sterk konkurranse med lave marginer. Det er viktig å opprettholde den sterke kundelojaliteten gjennom god synlighet og fremtidsrettede produkter. Kraftriket vil videreutvikle sitt konkurransefortrinn som en lokal leverandør med god service, konkurransedyktige produkter og tilgjengelighet.

Med visjonen «Kraften lokalt skaper styrke nasjonalt» jobber Kraftriket målrettet med ambisjonene om å vokse både organisk og strukturelt mot et mål om minst 100 000 kunder. NØK Kraft AS kom inn per 1.1.2020, og det jobbes aktivt med flere løp.

Kraftriket AS viser inntekter på MNOK 351,6 og et resultat før skatt på MNOK 12,3. Resultatregnskapet er noe preget av at selskapet er i vekst med nye eierpartnere. Ca. MNOK 4 kan for 2019 betegnes som ekstraordinære vekstkostnader og inngår i posten annen driftskostnad. Selskapets totalkapital er MNOK 194,6 og egenkapitalen utgjør MNOK 72,3. Dette gir en egenkapitalandel på 37,2%.

Innenfor hovedmarkedsområdene har Kraftriket en andel på ca. 70 % av strømkundene. Kundene har et strømforbruk på 927 GWh i 2019. I 2018 var tilsvarende strømforbruk på 620 GWh.

Selskapet selger konsepter for elbilladere til privat- og næringskunder. Selskapet er også en betydelig aktør innenfor salg av varmepumper i deler av markedet. Kraftriket har lansert muligheten for strømkunder til å kjøpe elsykkel på nedbetaling over strømregningen. Produktet skal gjøre det lettere for kundene å gjøre miljøvennlige transportvalg til en konkurransedyktig pris.

Kraftriket er kvalifisert for salg av strøm til datasentre og leverte 161 GWh til disse i 2019.

Kraftriket er kvalifisert til Enovas teknologiprosjekt som tester morgendagens strømhverdag. Prosjektet er kjent for kundene som «Energipilot». «Energipilot» er smarte produkter som plugges i måleren og som kommuniserer med SMARTliv-appen. Dette gir kunden mulighet til å styre energiforbruket uten at det går ut over komforten.

Kollegaer i Valdres Energi
Grønt designelement 712px

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Konsernet og selskapet har for tiden ingen egne pågående forskningsaktiviteter. Når det gjelder utviklingsaktiviteter har konsernet ferdigstilt prosjekter innenfor fornybar energi.

Finansiell risiko

Konsernet har en aktiv holdning til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser. Morselskapet har for tiden kun avtaler om flytende rente på sine låneengasjement. Dette samsvarer godt med at hoveddelen av konsernets inntekter også er flytende gjennom at inntektsrammen er basert på flytende rente. I datterselskapene er inngått til sammen tre rentebytteavtaler hvor selskapene betaler fast rente og får flytende rente tilbake. Avtalene utgjør TNOK 17 241 i Fossbråten Kraftverk AS og TNOK 15 172 i Kvitvella Electrisitetsverk AS. Renterisiko vurderes dermed som moderat.

Kredittrisikoen til konsernet er moderat. Det er lave historiske tap og risiko fordeles på mange små kunder der mange også er nettkunder.

Likviditetsrisikoen vurderes å være lav. Konsernet er kredittverdig med akseptabel soliditet. Det vurderes å være lav risiko for at konsernet ikke får tilført likviditet ved behov.

Fortsatt drift

Forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Det er ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Resultatdisponering

Selskapet har for 2019 et overskudd på TNOK 7 289 som foreslås anvendt slik (beløp i TNOK):

4 632 Avsatt til utbytte
2 517 Overført fond for vurderingsforskjeller
140 Overført til annen egenkapital
7 289 Sum disponert

Arbeidsmiljø

Ved årets slutt hadde konsernet og selskapet 46 ansatte. Sykefraværet i 2019 har vært:

0,50 % Korttids (1-3 dager)
0,40 % Mellom (4-16 dager)
3,80 % Langtids (over 16 dager)

Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet og selskapet som meget godt. Arbeidsmiljøundersøkelser har påvist svært bra arbeidsmiljø, men med utfordringer ved at gjennomsnittsalderen de siste årene har økt og at det er enkelte slitasjeskader. En stor andel av det langsiktige sykefraværet skyldes langvarige sykdommer som ikke er arbeidsrelatert og som bedriften ikke kan påvirke.

Det har ikke vært ulykker eller vesentlige skader i selskapet eller konsernet i 2019.

Likestilling

To av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinner og ansattvalgt styremedlem er kvinne. Sammensetningen i styret oppfyller for tiden eierkommunenes krav om minimum 40 % representasjon av det minst representerte kjønn.
15 % av konsernets og selskapets ansatte er kvinner. Selskapet har kvinnelig adm. direktør og 1 av 4 i ledergruppen er kvinner. Selskapet har fokus på likestilling ved nyansettelser. Likestilling er etter vår mening godt ivaretatt i selskapet.

Diskriminering og tilgjengelighet

Bedriften arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Det er etablert rutiner i forbindelse med rekruttering for å sikre at alle søkergrupper får lik behandling.

Ytre miljø

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø, utover gjeldende lover og forskrifter. Ved planlegging av nyanlegg og reinvesteringer blir natur og miljø hensyntatt i størst mulig utstrekning. Virksomheten har ingen foreliggende pålegg knyttet til indre og ytre miljø.

Øvrige forhold

Styret har også i 2019 lagt selskapets eierstrategi til grunn i sitt arbeid.

Konsernet er pr. dags dato ikke nevneverdig berørt av den pågående Corona-pandemien. Konsernet utarbeider flere scenarier på bemanning, likviditetsutvikling, omsetningssvikt og tilgang på materiell og utstyr. Etterspørselen etter konsernets varer og tjenester synes å være tilnærmet normal. Konsernets evne til å levere varer og tjenester påvirkes bl.a. av tilgang til innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser og tilgang til finansiering. Konsernet opplever ikke spesielle utfordringer knyttet til dette. Det vurderes at konsernet til en viss grad kan påvirkes av kundenes betalingsevne. Dette følges tett opp. Utover dette forventes det ikke at konsernet berøres i særlig grad i overskuelig fremtid.

Signert årsrapport 2019 for Valdres Energiverk Mor AS kan leses som PDF her

Designelement, Valdres Energi Nett

Årsberetning 2019

Valdres Energi

Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
Tlf: 61 36 60 00post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no