Årsregnskap 2019

Signert årsrapport 2019 for Valdres Energiverk Mor AS kan lastes ned her

Kim Tronrud (administrasjonssjef) og Gro Dale Lyseng (controller økonomi)
Designelement, Valdres Energi Nett

Resultatregnskap – mor/konsern

Valdres Energiverk Mor AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.

SUM DRIFTSINNTEKTER

12 128

(mor)

110 033

(konsern)

DRIFTSRESULTAT

-1 497

(mor)

16 675

(konsern)

RESULTAT FØR SKATT

6 853

(mor)

13 951

(konsern)

ÅRSRESULTAT

7 289

(mor)

11 852

(konsern)

Morselskap

Konsern

2019 2018 Note 2019 2018
2019 (mor) 2018 (mor) Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
12 128 0 Salgsinntekt 12, 14 110 033 97 674
12 128 0 Sum driftsinntekter 110 033 97 674
0 0 Energikjøp og kjøp overføringstjenester 34 359 27 636
9 700 0 Lønnskostnad 10, 13 35 790 30 424
341 0 Avskrivning av driftsmidler 1 17 265 16 526
0 0 Aktivert eget investeringsarbeid -16 500 -13 148
0 0 Nedskrivning av driftsmidler 0 -6 000
3 584 0 Annen driftskostnad 1, 13 22 444 25 039
13 625 0 Sum driftskostnader 93 358 80 477
-1 497 0 Driftsresultat 16 675 17 197
2019 (mor) 2018 (mor) Finansinntekter og finanskostnader Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
4 632 0 Inntekt på investering i datterselskap 0 0
4 079 0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 2 4 079 1 421
1 415 0 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 0
1 0 Annen renteinntekt 277 297
411 0 Annen finansinntekt 537 540
2 127 0 Rentekostnad 7 432 6 889
60 0 Annen finanskostnad 184 314
8 351 0 Resultat av finansposter -2 723 -4 945
6 853 0 Ordinært resultat før skattekostnad 13 951 12 252
-435 0 Skattekostnad på ordinært resultat 11 2 099 596
7 289 0 Ordinært resultat 11 852 11 656
7 289 0 Årsresultat 11 852 11 656
0 0 Minoritetens andel 8 68 2 922
7 289 0 Majoritetens andel 11 785 8 734
2019 (mor) 2018 (mor) Overføringer Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
4 632 0 Avsatt til utbytte 8 4 632 3 400
0 0 Tilleggsutbytte 8 120 0
140 0 Avsatt til annen egenkapital 8 7 033 5 334
2 517 0 Overført fond for vurderingsforskjeller 8 0 0
7 289 0 Sum disponert 11 785 8 734
Designelement, Valdres Energi Nett

Balanseregnskap – mor/konsern

Valdres Energiverk Mor AS – Balanse 31.12.19. Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.

SUM ANLEGGSMIDLER

228 883

(mor)

365 877

(konsern)

SUM OMLØPSMIDLER

30 204

(mor)

55 555

(konsern)

SUM EGENKAPITAL

152 518

(mor)

161 129

(konsern)

SUM GJELD

106 569

(mor)

260 303

(konsern)

Morselskap

Konsern

2019 2018 Note 2019 2018
EIENDELER
Anleggsmidler
2019 (mor) 2018 (mor) Immaterielle eiendeler Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
1 195 0 Utsatt skattefordel 11 0 0
1 195 0 Sum immaterielle eiendeler 0 0
2019 (mor) 2018 (mor) Varige driftsmidler Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
0 0 Bygg og tomt 1, 5 9 016 9 634
0 0 Fordelingsnett 1 215 113 202 416
0 0 Kraftanlegg 1, 5 46 620 46 833
749 0 AMS, biler, inventar, data, bredbånd 1 64 917 63 692
0 0 Anlegg under utførelse 1 4 301 8 637
749 0 Sum varige driftsmidler 339 968 331 212
2019 (mor) 2018 (mor) Finansielle anleggsmidler Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
146 781 0 Investeringer i datterselskap 2 0 0
59 855 0 Lån til foretak i samme konsern 5, 6 0 0
8 538 0 Investeringer i tilknyttet selskap 2 8 538 6 019
10 993 0 Investeringer i aksjer og andeler 3 13 514 13 514
329 0 Pensjonsmidler 10 3 288 262
444 0 Andre fordringer 570 655
226 939 0 Sum finansielle anleggsmidler 25 909 20 450
228 883 0 Sum anleggsmidler 365 877 351 662
2019 (mor) 2018 (mor) Omløpsmidler Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
0 0 Lager av varer og annen beholdning 4 4 728 4 645
0 0 Sum varelager 4 728 4 645
2019 (mor) 2018 (mor) Fordringer Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
11 296 0 Kundefordringer 5, 6 27 319 36 305
720 0 Andre kortsiktige fordringer 6 2 045 1 801
4 632 0 Konsernfordringer 6 0 0
16 649 0 Sum fordringer 29 364 38 106
2019 (mor) 2018 (mor) Investeringer Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
13 555 0 Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 21 463 20 211
30 204 0 Sum omløpsmidler 55 555 62 962
259 087 0 Sum eiendeler 421 431 414 624
EGENKAPITAL OG GJELD
2019 (mor) 2018 (mor) Innskutt egenkapital Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
22 800 0 Aksjekapital 8, 9 22 800 22 800
127 061 0 Overkurs 8 127 061 7 864
149 861 0 Sum innskutt egenkapital 149 861 30 664
2019 (mor) 2018 (mor) Opptjent egenkapital Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
2 517 0 Fond for vurderingsforskjeller 8 0 0
140 0 Annen egenkapital 8 7 066 119 162
2 657 0 Sum opptjent egenkapital 7 066 119 162
152 518 0 Sum egenkapital majoritet 156 926 149 826
0 0 Minoritetsinteresse 8 4 202 4 122
152 518 0 Sum egenkapital 161 129 153 948
Gjeld
2019 (mor) 2018 (mor) Avsetning for forpliktelser Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
3 764 0 Pensjonsforpliktelser 10 5 973 4 615
0 0 Utsatt skatt 11 11 412 9 312
3 764 0 Sum avsetning for forpliktelser 17 384 13 927
2019 (mor) 2018 (mor) Annen langsiktig gjeld Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
85 000 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 15 100 800 101 400
0 0 Øvrig langsiktig gjeld 5 61 000 61 000
85 000 0 Sum annen langsiktig gjeld 161 800 162 400
2019 (mor) 2018 (mor) Kortsiktig gjeld Note 2019 (konsern) 2018 (konsern)
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 5, 15 25 706 25 664
1 055 0 Leverandørgjeld 6 7 999 10 573
242 0 Skyldig offentlige avgifter 20 858 19 470
4 632 0 Utbytte 8 4 632 3 400
10 649 0 Gjeld konsernselskap 6 0 0
1 227 0 Annen kortsiktig gjeld 6 21 923 25 242
17 804 0 Sum kortsiktig gjeld 81 118 84 349
106 569 0 Sum gjeld 260 303 260 676
259 087 0 Sum egenkapital og gjeld 421 431 414 624
Designelement, Valdres Energi Nett

Kontantstrømoppstilling – mor/konsern

Valdres Energiverk Mor AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.

NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

6 495

(mor)

30 909

(konsern)

NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

-228

(mor)

-25 739

(konsern)

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER

7 288

(mor)

-3 918

(konsern)

BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT

13 555

(mor)

21 463

(konsern)

Morselskap

Konsern

Proforma
2019 2018 2019 2018
2019 (mor) 2018 (mor) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2019 (konsern) 2018 (konsern)
6 853 0 Resultat før skattekostnad 13 951 12 252
0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -282 279
341 0 Avskrivninger 17 265 16 526
0 0 Reversert nedskrivning anleggsmidler 0 -6 000
Nedskriving av aksjer 212
0 0 Endring i varelager -83 77
-11 296 0 Endring i kundefordringer 8 986 -22 246
1 055 0 Endring i leverandørgjeld -2 574 2 918
1 157 0 Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger -1 668 -2 838
-2 520 0 Resultatandel tilknyttet selskap fratrukket utdelinger -2 520 1 894
10 331 0 Endring i konsernmellomværende 0 0
574 0 Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 166 7 773
6 495 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 30 909 10 847
2019 (mor) 2018 (mor) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2019 (konsern) 2018 (konsern)
0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 490 352
-228 0 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -47 016 -45 011
0 0 Mottatt anleggsbidrag 20 787 19 757
0 0 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 0 -321
-228 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -25 739 -25 223
2019 (mor) 2018 (mor) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 2019 (konsern) 2018 (konsern)
0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -600 -600
0 Netto endring trekk byggelån 42 25
10 648 0 Endring konsernmellomværende konsernkonto 0 0
40 0 Innbetalinger av egenkapital 40 0
-3 400 0 Utbetalinger av utbytte -3 400 -3 400
7 288 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -3 918 -3 975
13 555 0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 1 252 -18 351
0 0 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 20 211 38 562
13 555 0 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 21 463 20 211
31 000 Ubenyttet trekkmulighet 31 000 16 000
Designelement, Valdres Energi Nett

Noter til årsregnskapet 2019

Valdres Energiverk Mor AS – Beløp oppgitt i hele 1000 og med valutakode NOK.

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Valdres Energiverk Mor AS ble stiftet 30.08.2018. Resultatregnskapet i morselskapet omfatter perioden 30.08.2018 til 31.12.2019. Selskapet hadde ingen aktivitet før 01.01.2019. I og med at morselskapet ikke avla regnskap for 2018 er det ikke sammenligningstall for morselskapet. Sammenligningstallene for konsernet er proformatall basert på Valdres Energiverk AS’ konsernregnskap for 2018. I januar 2019 overtok selskapet aksjene i Valdres Energiverk AS ved tingsinnskudd. Tingsinnskuddet ble regnskapsført basert på kontinuitet på konsernverdier. For aksjer i datterselskap, ble konsernverdien satt til den andel av egenkapitalen disse aksjene representerte i konsernregnskapet til Valdres Energiverk AS i 2018. Valdres Energiverk AS foretok i januar 2019 en likedelingsfisjon til skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet med virkning fra 01.01.2019, hvor deler av virksomheten ble utfisjonert til selskapene Valdres Fiber AS, Valdres Montasje og Entreprenør AS, Valdres Vekst AS og Valdres Hjelpeselskap AS. De eiendeler og gjeldsposter som etter gjennomført omorganisering skulle ligge i morselskapet ble utfisjonert til Valdres Hjelpeselskap AS. Deretter ble Valdres Hjelpeselskap AS fusjonert inn i Valdres Energiverk Mor AS med en forenklet mor/datter fusjon. Fusjonen ble gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet med virkning fra 01.01.2019.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter i 2019 følgende selskaper (eierandel i parentes):

  • Org. nr. 922 721 319 Valdres Montasje og Entreprenør AS (100,0%)
  • Org. nr. 922 721 327 Valdres Vekst AS (100,0%)
  • Org. nr. 922 721 335 Valdres Fiber AS (100,0%)
  • Org. nr. 953 681 781 Valdres Energiverk AS (100,0%)
  • Org- nr. 997 434 072 Kvitvella Electrisitetsverk AS (59,3%)
  • Org. nr. 997 723 635 Fossbråten Kraftverk AS (55,0%)

Konsernet består av de samme virksomhetene sammenlignet med fjoråret, det er kun foretatt en selskapsmessig omorganisering.
Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontrollen er overført til konsernet (oppkjøpstidspunktet).
I konsernregnskapet erstattes posten aksjer i datterselskap med datterselskapets eiendeler og gjeld.
Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld er
eliminert. Minoritetens andel av resultat og egenkapital er vist på egne linjer i konsernregnskapet.
Noter er utarbeidet felles for morselskap og konsernselskap.

Kriterier for inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Inntektsføring i nettvirksomheten (monopolvirksomheten) er regulert av NVE. Se nærmere beskrivelse i avsnittet om mer-/mindreinntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år og alle eiendeler knyttet til kjøp og salg av kraft- og nettjenester klassifiseres som omløpsmidler, det samme prinsippet gjelder for kortsiktig gjeld. Kortsiktig og langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig og langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter).
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives over forventet økonomisk levetid dersom de har levetid over 3 år og har en betydelig verdi. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid fra det tidspunkt driftsmiddelet ble satt i ordinær drift.

Datterselskap og tilknyttet selskap
Datterselskaper er selskaper der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Investeringer med 20-50 % eie av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse, defineres som tilknyttede selskaper.

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i morselskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Aksjer i tilknyttede selskaper vurderes etter egenkapitalmetoden både i selskapsregnskapet og i konsernregnskapet. Etter egenkapitalmetoden skal investeringen vurderes til andel av egenkapitalen, og andel av resultatet skal resultatføres. På kjøpstidspunktet vurderes investeringen til anskaffelseskost. Resultatandelen fratrukket utdelinger tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til merverdi/mindreverdi på kjøpstidspunktet, og interngevinster.

Andre anleggsaksjer og investeringer
Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor morselskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt i utdelingsåret.

Kraftkontrakter
Konsernet omsetter konsesjonskraft og andelskraft for to av eierkommunene. Resultatet av handelen med andelskraft og konsesjonskraft overføres i sin helhet til eierkommunene, med fradrag av kostnader tilknyttet porteføljeforvaltning. Kraftinntekter og kraftkostnader vedrørende omsetning av konsesjonskraft og andelskraft for eierkommunene er nettoført i regnskapet.

Elsertifikater
Konsernets inntekter fra elsertifikater resultatføres i takt med datterselskapenes produksjon. Beholdningen av elsertifikater balanseføres til virkelig verdi ved årets slutt.

Likeledes kostnadsføres konsernets kjøp av elsertifikater i h.h.t. gjeldende kvoteplikt og i takt med salg av kraft til leveringspliktkunder. Evt. manglende kjøp av elsertifikater ved årets slutt periodiseres til virkelig verdi.

Mer-/mindre inntekt
Mer-/mindre inntekt oppstår i nettvirksomheten (monopolvirksomheten) Valdres Energiverk AS når faktisk inntekt avviker fra fastsatt maksimal inntektsramme gitt av NVE. Årets mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som en korreksjon av nettinntektene i resultatregnskapet. Akkumulert mer- eller mindreinntekt regnskapsføres som kortsiktig gjeld eller kortsiktig fordring i balansen.

Varer
Materiallager er vurdert til anskaffelseskost, hensyntatt rabatter og ukurans.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap.

Leasing
Selskapet og konsernet har inngått operasjonelle leasingavtaler. For disse avtalene kostnadsføres leien over leieperioden.

Pensjoner
Selskapet og konsernets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom Kommunal Landpensjonskasse (KLP). Denne ordningen gir ansatte rett til definerte fremtidige pensjonsytelser i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Selskapets og konsernets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i selskapet og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.

I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av avtalefestet pensjon til aldersgruppen fra 62 til 64 år. AFP skiller seg fra tjenestepensjonsordningens ytelser ved at den ikke er forsikret og at det heller ikke på annen måte er samlet opp fond til dekning av fremtidige pensjoner.

Den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordning er lukket for nye medlemmer etter 01.04.17. Fra samme dato er etablert en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning i KLP for nye ansatte. Satser er 7,0 % innskudd av lønn inntil 7,1 G og 25,1 % innskudd av lønn mellom 7,1 G og 12,0 G. Medlemmer bidrar med 2 % innskudd av brutto årslønn i ordningen.

En del av selskapets og konsernets ansatte har rett til ekstra pensjonsutbetaling fra selskapet i 2 år etter pensjonering. Selskapets forpliktelse utgjør 30 % av pensjonen første år og 15 % andre år.

Selskapets og konsernets pensjonsforpliktelser knyttet til både ordinær tjenestepensjonsordning og AFP er aktuarmessig beregnet pr. 31.12. Pensjonsforpliktelser knyttet til ekstra pensjon er beregnet av selskapet.

Adm. dir. kan kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp pr. år tilsvarende 66 % av siste års lønn. Selskapet har også avtale om gavepensjon som gjelder to tidligere ansatte.

Pensjonskostnaden inngår i selskapets og konsernets resultatregnskap under lønnskostnader m.m..

Skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Beregning foretas på bakgrunn av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, hensyntatt eventuelle fremførbare skattemessige underskudd. Skattereduserende midlertidige forskjeller og fremførbare underskudd utlignes mot skatteøkende midlertidige forskjeller som reverserer i samme tidsrom. Det foretas full avsetning etter gjeldsmetoden uten neddiskontering til nåverdi.

Netto utsatt skattefordel oppføres som eiendel når det er sannsynlig at skattemessige underskudd og skattereduserende midlertidige forskjeller kan nyttiggjøres gjennom fremtidig inntjening.

Sikring
Noen av selskapene har inngått rentesikringsavtaler for å sikre kontantstrømmene knyttet til fremtidige rentebetalinger hvor lån med flytende renter sikres med fastrenteavtaler. Avtalene ansees som kontantstrømsikring og balanseføres derfor ikke, men resultatføres i takt med de rentekostnadene de skal sikre.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag som hel- eller delfinansierer konsernets anlegg er ført til fradrag i kostpris på tilhørende aktiverte driftsmidler.

Kontantstrømoppstillingen
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note 1 Varige driftsmidler

Morselskapet

Inventar og IT Sum
Tilgang fra skattefri fisjon 1 697 1 697
Tilgang 228 228
Avgang 0 0
Anskaffelseskost 31.12. 1 925 1 925
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 1 176 1 176
Balanseført verdi 31.12. 749 749
Årets avskrivninger 341 341
Forventet økonomisk levetid: 3-5 år
Avskrivningsplan: Lineær

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie
Biler 36 mnd 296 157

Konsernet

Bygninger og tomter Fordelings-nett Kraftverk AMS, biler, inventar data bredbånd Sum
Anskaffelseskost 01.01. 23 438 455 783 65 403 147 291 691 915
Tilgang 65 20 257 885 9 357 30 564
Avgang 0 0 0 1276 1276
Anskaffelseskost 31.12. 23 503 476 040 66 288 155 372 721 203
Akkumulerte avskrivninger 31.12. 14 487 260 927 19 668 90 455 385 537
Balanseført verdi 31.12. 9 016 215 113 46 620 64 917 335 666
Årets avskrivninger 683 7 560 1 099 7 923 17 265
Forventet økonomisk levetid 5-50 år 35-50 år 25-60 år 3-20 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær
Anlegg under utførelse: 4 301

Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler

Driftsmiddel Leieperiode Årlig leie
Biler 36 mnd 296 157

Note 2 – Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Morselskapet

Investeringene i datterselskap regnskapsføres etter kostmetoden i morselskapets regnskap

Datterselskap Forretningskontor Eier-/ stemmeandel Egenkapital siste år 100 % Resultat siste år 100 % Balanseført verdi
Valdres Energiverk AS Nord Aurdal 100 % 124 425 9 178 119 968
Valdres Fiber AS Nord Aurdal 100 % 19 992 117 19 874
Valdres Montasje og Entreprenør AS Nord Aurdal 100 % 736 -264 1 000
Valdres Vekst AS Nord Aurdal 100 % 492 -8 500
Kvitvella Electrisitetsverk AS Nord Aurdal 59,28 % 4 329 217 2 434
Fossbråten Kraftverk AS Nord Aurdal 54,97 % 5 419 -47 3 005
Balanseført verdi 31.12. 146 781

Investeringene i tilknyttet selskap regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i morselskapets regnskap og i konsernet.


Selskap Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
Storefoss kraftstasjon AS Nord Aurdal 34,98 % 34,98 %
Kraftriket AS Ringerike 27,70 % 27,70 %

Merverdianalyse Storefoss Kraftstasjon AS Kraftriket AS Sum
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 509 18 505 19 014
Gevinst som periodiseres over 15 år 0 -14 547 -14 547
Anskaffelseskost 509 3 958 4 467

Beregning av årets resultatandel
Andel årets resultat 1 3 108 3 109
Periodisering gevinst 0 970 970
Årets resultatandel 1 4 078 4 079

Beregning av balanseført verdi 31.12.
Balanseført verdi 01.01. 404 5 614 6 019
Årets resultatandel 1 4 078 4 079
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag) 0 -1 560 -1 560
Balanseført verdi 31.12. 405 8 132 8 538
Rest ikke inntektsført gevinst 31.12. 0 11 637 11 637

Eierandelen i Kraftriket AS er i 2019 redusert fra 39 % til 27,7 % som følge av opptak av ny aksjonær i selskapet.

Note 3 – Andre langsiktige aksjer og andeler

Morselskapet Eierandel Anskaf-felseskost Balanseført verdi
Valdres Næringshage AS 2,04 % 31 31
Eidsiva Bredbånd AS 1,26 % 9 107 9 107
Elsikkerhet Norge AS 8,00 % 1 608 1 608
Egenkapitalinnskudd KLP 265 246
Balanseført verdi 31.12. 11 012 10 993
Det er ingen kjent markedsverdi for investeringene.
I konsernet tilkommer følgende aksjer: Eierandel Anskaf-felseskost Balanseført verdi
Ren AS 1,17 % 7 7
Nettalliansen AS 2,04 % 22 22
Egenkapitalinnskudd KLP 2 685 2 492
Balanseført verdi 31.12. 2 714 2 521
Totalsum konsern 13 514

Note 4 – Varer

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 2019 2018
0 0 Materialbeholdninger 4 728 4 645
0 0 Sum 4 728 4 645

Note 5 – Fordringer og gjeld

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 Kundefordringer 2019 2018
11 296 0 Kundefordringer til pålydende 28 017 36 871
0 0 Avsetning til tap på kundefordringer -698 -566
11 296 0 Kundefordringer i balansen 27 319 36 305

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 Fordringer med forfall senere enn ett år 2019 2018
58 355 0 Valdres Energiverk AS 0 0
1 500 0 Kvitvella AS 0 0
59 855 0 Sum 0 0

Morselskapets lån til Kvitvella AS er et ansvarlig lån. Lånet renteberegnes med utgangspunkt i 6 mnd Nibor med tillegg for 2,5 poengs risikopåslag. Benyttet rentesats i 2019 var 4,2 %.

Lånet er avdragsfritt til 31.12.2026, om ikke reforhandling finner sted, løper lånet videre uten avdrag, men kan sies opp med 6 mnd varsel.

Det er ikke avtalt noen nedbetalingsplan for morselskapets lån til Valdres Energiverk AS.

2019 2018 Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2019 2018
0 0 Ansvarlig lånekapital 1 000 1 000
0 0 Sum 1 000 1 000

Ansvarlig lån på 60 mill er gitt fra Nord-Aurdal kommune, Vestre Slidre kommune og Øystre Slidre kommune med 20 mill fra hver kommune. Benyttet rentesats i 2019 var 6, 18 %.

Det er ikke stilt sikkerhet for dette lånet. Lånet løper avdragsfritt til 01.01.2021. Dersom lånet ikke er reforhandlet på dette tidspunkt , løper det videre uten avdrag, men kan sies opp av hver av partene med 6 måneders skriftlig varsel. Utbetalt rente utgjør kr 3,7 mill i 2019.

Øvrig ansvarlig lån er Kvitvella Electrisitetsverk AS sitt lån fra Nord Aurdal kommune på 1 mill, hvor lånebetingelsene er de samme som morselskapets utlån til Kvitvella Electrisitetsverk AS.

Lånet på 85 mill er en kreditt som skal benyttes til langsiktig finansiering eller som back-stop for sertifikatlån. Kreditten har en løpetid fram til april 2021.

Kvitvella Electrisitetsverk AS har en trekkfasilitet på 15,8 mill som løper til august 2021. Denne kan fornyes for 2 år om gangen på samme vilkår med mindre banken meddeler noe annet.

Kortsiktig gjeld sikret ved pant, er Fossbråten Kraftverk AS sitt byggelån med limit 25,5 mill. Byggelånet skal konverteres til langsiktig gjeld i 2020.

2019 2018 2019 2018
85 000 0 Langsiktig gjeld sikret ved pant 100 800 101 400
0 0 Kortsiktig gjeld sikret ved pant 25 706 25 664
85 000 0 Sum pantsatt gjeld 126 506 127 064
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler
0 0 Bygninger 9 016 9 634
0 0 Kraftverk 46 620 46 833
0 0 Sum 55 636 56 467
Bygningene er i tillegg stillet som sikkerhet for
16 000 0 Ubenyttet kassekreditt 16 000 16 000
15 000 0 Annen ubenyttet trekkrettighet 15 000 0
31 000 0 Sum 31 000 16 000

Som sikkerhet for morselskapets lån er det tatt pant bygning tilhørende datterselskapet Valdres Energiverk AS.

Valdres Energiverk AS har stilt selvskylderkausjon på 19,5 mill for Kraftriket AS sikkerhetsstillelse ovenfor nettselskapene for riktig oppfyllelse av forpliktelser ved gjennomfakturering.

Valdres Energiverk AS har stilt selvskyldnerkausjon for Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS for deres gjeld på tilsammen kr 41,5 mill.

Note 6 – Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet

Kundefordringer Andre fordringer
2019 2018 2019 2018
Foretak i samme konsern m.v. 11 001 0 4 632 0
Tilknyttet selskap 295 0 14 0
Sum 11 296 0 4 646 0
Annen kortsiktig gjeld Leverandørgjeld
2019 2018 2019 2018
Foretak i samme konsern 10 649 0 506 0
Tilknyttet selskap 0 0 3 0
Sum 10 649 0 509 0
Lån til foretak i samme konsern
2019 2018
Foretak i samme konsern 59 855 0
Tilknyttet selskap 0 0
Sum 59 855 0

Konsernet

Kundefordringer Andre fordringer
2019 2018 2019 2018
Tilknyttet selskap 295 325 14 0
Sum 295 325 14 0
Øvrig langsiktig gjeld Leverandørgjeld
2019 2018 2019 2018
Tilknyttet selskap 0 0 63 80
Sum 0 0 63 80

Note 7 – Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 Bundne bankinnskudd 2019 2018
0 0 Skattetrekksmidler 1 836 1 392
Trekkrettigheter
16 000 0 Ubenyttet kassekreditt 16 000 16 000
15 000 0 Ubenyttet trekkrettighet 15 000 0
31 000 0 Sum trekkrettigheter 31 000 16 000

Konsernet har konsernkontoordning hvor datterselskapenes innskudd eller trekk i ordningen er klassifisert som konsernmellomværende, mens netto innestående eller trekk i ordningen vises som bankinnskudd eller kassekreditt hos morselskapet. Selskapene er solidarisk ansvarlig for trekk i ordningen. Innestående i ordningen utgjorde pr 31.12.2019 kr 13,477 mill.

Note 8 – Egenkapital

Morselskapet

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs Fond for vurderings-forskjeller Annen egenkapital Sum
Egenkapital ved stiftelse 30 10 0 0 40
Tingsinnskudd 22 770 127 834 0 0 150 604
Fusjonsdifferanse 0 -783 0 0 -783
Årets resultat 0 0 2 517 4 772 7 289
Utbytte 0 0 0 -4632 -4632
Egenkapital 31.12. 22 800 127 061 2 517 140 152 518
Valdres Energiverk Mor AS ble stiftet 30.08.2018.

Konsernet

Årets endring i egenkapital Aksjekapital Overkurs-fond Annen egenkapital Minoritet Sum
Egenkapital ved stiftelse 30 10 0 0 40
Tingsinnskudd 22 770 127 834 0 0 150 604
Fusjonsdifferanse 0 -783 33 12 -738
Initiell minoritetsinteresse 0 0 0 4 122 4 122
Årets resultat 0 0 11 785 68 11 853
Utbytte 0 0 -4 752 0 -4 752
Egenkapital 31.12. 22 800 127 061 7 066 4 202 161 129

Note 9 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Oversikt over  aksjonærene 31.12. Antall Eierandel
Nord Aurdal kommune 500 33,3 %
Vestre Slidre kommune 500 33,3 %
Øystre Slidre kommune 500 33,3 %
Totalt antall aksjer 1 500 100 %

Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Bokført beløp
Ordinære aksjer 1 500 15,2 22 800
Sum 1 500 22 800

Note 10 – Pensjoner

Selskapet og konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets ordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet og konsernet har en kollektiv pensjonsordninger som omfatter i alt 4 aktive og 1 oppsatt medlem i morselskapet og ytterligere 28 aktive, 28 oppsatte og 50 pensjonister i et datterselskap. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Den kollektive ordningen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap. Selskapets ansatte har rett til førtidspensjonering iht. AFP -ordningen. Selskapet har en tilleggspensjonsordning som gjelder 3 ansatte i morselskap og 13 ansatte og 2 pensjonister i datterselskap.

I tillegg kan administrerende direktør kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp tilsvarende 66 % av siste årslønn.

Morselskapet Konsernet
Resultatregnskap 2019 2018 2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 503 3 327 3 181
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 394 3 169 2 770
Avkastning på pensjonsmidler -429 -4 293 -3 808
Resultatførte estimatendringer 33 323 437
Planendring 95 957 0
Administrasjonskostnad 39 389 330
Innskuddspensjon 400 992 504
Arbeidsgiveravgift 56 227 159
Korreksjon for tidligere år 1 152 1 152 0
Netto pensjonskostnad 2 243 6 243 3 573
Sum pensjonskostnad viser kostnaden før reduksjon for ansattes andel som utgjør følgende beløp 108 603 450
Morselskapet Konsernet
Balansen 2019 2019 2018
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12. 15 314 121 715 118 978
Pensjonsmidler -10 720 -107 276 -99 440
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12. 4 594 14 439 19 538
Ikke resultatførte estimatavvik/planendringer -1 453 -12 679 -16 436
Arbeidsgiveravgift 294 924 1 251
Netto pensjonsforpliktelse /-midler 3 435 2 684 4 353
Presentasjon i balansen
Pensjonsmidler -329 -3 288 -262
Pensjonsforpliktelse 3 764 5 973 4 615
Netto pensjonsforpliktelse 3 435 2 684 4 353
Økonomiske forutsetninger 2019 2019 2018
Diskonteringsrente 2,30 % 2,30 % 2,60 %
Forventet lønnsregulering 2,25 % 2,25 % 2,75 %
Forventet pensjonsregulering 1,24 % 1,24 % 1,73 %
Forventet G-regulering 2,00 % 2.00 % 2,50 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,80 % 3,80 % 4,30 %

Det er lagt til grunn en uttaksrate for AFP på 36 % for ansatte med særaldersgrense 65 år og 42,5 % for ansatte med ordinær pensjonsalder.

Note 11 – Skatt

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Morselskapet

Konsernet

2019 Overtatt ved fisjon 2019 2018
Midlertidige forskjeller
65 113 Varige driftsmidler 71 776 59 700
0 0 Omløpsmidler -698 -30
0 0 Gevinst og tapskonto -531 -664
0 0 Andre forskjeller -12 088 -17 800
-3 435 -2 279 Pensjonsforpliktelse -2 684 -4 352
-3 370 -2 166 Netto midlertidige forskjeller 55 775 36 854
-2 063 -1 271 Underskudd til fremføring -21 891 -12 702
-5 433 -3 437 Grunnlag for utsatt skatt 33 884 24 152
-1 195 -756 Utsatt skatt 7 454 5 313
0 Herav ikke balanseført utsatt skattefordel 3 958 3 999
-1 195 Utsatt skatt i balansen 11 412 9 312
22 % Skattesats 22 % 22 %
Begrunnelsen for at utsatt skattefordel ikke er balanseført i to av datterselskapene, er at historiske resultater skaper tvil om at framtidige skattepliktige overskudd vil være tilstrekkelige til å utnytte skattefordelen.

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Morselskapet

 Konsernet

2019 2018 2019 2018
Grunnlag for betalbar skatt
6 853 0 Resultat før skattekostnad 13 951 12 252
-8 850 0 Permanente forskjeller -4 217 -1 317
-1 997 0 Grunnlag for skattekostnad på årets resultat 9 734 10 935
1 205 0 Endring i midlertidige forskjeller -18 922 -9 365
-792 0 Gr.lag for bet.bar skatt i res.regnskapet -9 188 1 570
0 0 Anvendt underskudd 0 -1 570
-792 0 Skattepliktig inntekt/underskudd til fremføring -9 188 0
Fordeling av skattekostnaden
0 0 Betalbar skatt 0 0
4 0 For mye, for lite avsatt i fjor 0 0
4 0 Sum betalbar skatt 0 0
-439 0 Endring i utsatt skatt/skattefordel 2 099 596
-435 0 Skattekostnad 2 099 596
Avstemming av årets skattekostnad
6 853 0 Regnskapsmessig resultat før skattekostnad 13 951 12 252
1 508 0 Beregnet skatt 3 069 2 818
-435 0 Skattekostnad i resultatregnskapet 2 099 596
-1 943 0 Differanse -970 -2 222
Differansen består av følgende:
-1 947 0 Skatt av permanente forskjeller -929 -303
4 0 Andre forskjeller 0 0
0 0 Effekt av endret skattesats 0 -241
0 0 Endring ikke-aktivert skattefordel -41 -1 678
-1 943 0 Sum forklart differanse -970 -2 222
Betalbar skatt i balansen
0 0 Betalbar skatt i skattekostnaden 0 0
0 0 Betalbar skatt i balansen 0 0
22 % 23 % Skattesats 22 % 23%

Note 12 – Driftsinntekter

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 2019 2018
0 0 Overføringstjenester 97 945 86 831
0 0 Energisalg 4 744 5 298
1 192 0 Andre driftsinntekter 7 344 5 545
10 936 0 Konserntjenester 0 0
12 128 0 Sum 110 033 97 674

Note 13 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Morselskapet

Konsernet

2019 2018 Lønnskostnader 2019 2018
6 398 0 Lønninger 27 373 24 552
410 0 Arbeidsgiveravgift 1 752 1 571
2 136 0 Pensjonskostnader 5 640 3 123
756 0 Andre ytelser 1 025 1 178
9 700 0 Sum 35 790 30 424
8 0 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 42,8 38,9

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 201 311
Pensjonsutgifter 406 0
Annen godtgjørelse inkl firmabil 149 0

Iht ansettesesavtale er administrerende direktør som kompensasjon for bortfall av stillingsvern, gitt 12 måneders lønn hvis oppsigelse. Oppsigelsesperioden er inkludert i denne perioden. Dersom administrerende direktør selv sier opp sin stilling på grunn av at selskapet blir overdratt, fusjonert eller det oppstår en tilsvarende endring i selskapets eierforhold, har administrerende direktør rett til kompensasjon lik 6 måneders lønn som inkluderer lønn i oppsigelsestiden. Videre kan administrerende direktør kreve pensjon fra fylte 62 år med et beløp pr. år tilsvarende 66 % av siste års lønn. Pensjonsforpliktelsen er f.o.m. 2019 beregnet av morselskapets pensjonsleverandør. Beregningen har medført en økning i forpliktelsen pr 01.01.2019 med kr 1 152 000. Beregnet forpliktelse utgjør pr 31.12.2019 kr 3 249 000. Forpliktelsen er innarbeidet i regnskapet.


Kostnadsført godtgjørelse til revisor Morselskap  Konsern
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap) 30 296
Andre attestasjonstjenester 0 75
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 0 12
Annen bistand (må spesifiseres) 0 129
Sum 30 512

Note 14 – Transaksjoner med nærstående parter

Det vises til note 5 for lån fra nærstående parter og til note 14 for godtgjørelser til ledelsen.

Valdres Energiverk Mor AS og det tilknyttede selskapet Kraftriket AS har gjensidige avtaler for utveksling av kunde- og administrative tjenester. I 2019 har Valdres Energiverk Mor AS fakturert Kraftriket AS med kr 1 mill. Bokført mellomværende med selskapet fremgår av note 6.

Valdres Energiverk AS forvalter konsesjons- og andelskraft for Nord-Aurdal kommune og Vestre Slidre kommune. Selskapet selger også kraft- og netttjenester til eierkommunene på ordinære markedsmessige betingelser. Forvaltingshonoraret til konsernet for dette arbeidet utgjør kr 370′ for regnskapsåret 2019.

For datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS avregnes kraft- og el-sertifikater via morselskapet og utgjør h.h.v 2,8 mill for Fossbråten Kraftverk AS og 2,4 mill i Kvitvella Electrisitetsverk AS. Utlagte kostnader og administrative tjenester i morselskapet som er viderefakturert disse to datterselskapene , utgjør h.h.v. kr 290′ i Fossbråten Kraftverk AS og kr 464′ i Kvitvella Electrisitetsverk AS.

Kraftriket AS leier kontorlokaler av Valdres Energiverk AS på Spikarmoen. Fakturert husleie utjør kr 263′ i 2019.

Note 15 – Rentebytteavtaler

Datterselskapene Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS har rentebytteavtaler hvor man bytter fra flytende til fast rente. Dette er betraktet som kontantstrømssikring slik at avtalene ikke balanseføres. Avtalene hadde en samlet positiv verdi på kr 178′ pr 31.12.2019

Note 16 – Finansiell markedsrisiko

Renterisiko
Konsernet har en aktiv holding til rentemarkedet og tilpasser seg utviklingen i rentemarkedet i tett samarbeid med finansieringsforbindelser. Renterisko vurderes som moderat.

Kredittrisiko
Konsernet har kredittrisko tilknyttet utestående fordringer. Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses å være moderat. Det har historisk vært lite tap på kundefordringer.

Likviditetsrisiko
Konsernet har konsernkontoordning. Likviditetsrisikoen vurderes som lav.

Note 17 – Hendelser etter balansedagen

Konsernet er pr. dags dato ikke nevneverdig berørt av den pågående Coronpandemien, Etterspørselen etter selskapets varer og tjenester synes å være tilnærmet normal. Selskapets evne til å levere varer og tjenester påvirkes bl.a. av tilgang til innsatsfaktorer som er nødvendige for å utføre normale leveranser og tilgang til finansiering. Konsernet opplever ikke spesielle utfordringer med dette. Det vurderes at konsernet til en viss grad kan påvirkes av kundenes betalingsevne. Dette følges tett opp. Ut over dette forventes det ikke at konsernet berøres i særlig grad i overskuelig fremtid.

De to datterselskapene som produserer kraft, Kvitvella Electrisitetsverk AS og Fossbråten Kraftverk AS, blir påvirket av det historisk lave prisnivået på kraft. Det ser ut til at dette prisnivået vil vedvare utover i 2020. Dette vil medføre negativ inntjening for disse to selskapene i 2020. Selskapenes egenkapital og likviditet tilsier at man kan håndtere situasjonen i 2020. Det synes som om prisnivået skal opp på et høyere nivå i 2021/2022.

Designelement, Valdres Energi Nett

Revisjonsberetning 2019

Last ned som PDF: Valdres Energiverk Mor AS – revisjonsberetning 2019

Valdres Energiverk Mor AS - revisjonsberetning 2019 - side 1
Valdres Energiverk Mor AS - revisjonsberetning 2019 - side 2
Valdres Energiverk Mor AS - revisjonsberetning 2019 - side 3
Designelement, Valdres Energi Nett

Årsberetning 2019

Valdres Energi

Spikarmoen 16, N-2900 Fagernes
Tlf: 61 36 60 00post@valdresenergi.no
www.valdresenergi.no